Projektová činnost

Dokumentace pro územní řízení

V rámci dokumentace pro územní řízení navrhneme zákazníkovi architektonické a dispoziční řešení stavby, včetně začlenění záměru do území a vyřešení návaznosti na dopravní a technickou infrastrukturu (inženýrské sítě).

Součástí dokumentace jsou taktéž průzkumy (radonový průzkum, inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologické posouzení zasakování srážkových vod apod.) a studie ovlivňující okolí stavby (hluková studie, studie znečištění ovzduší, povrchových či půdních vod, atd.), které pro zákazníka zajistíme prostřednictvím našich spolupracovníků.

Dokumentace je vypracovávána v rozsahu stanoveném stavebním zákonem, resp. přílohou č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb. resp. přílohou č. 2 vyhlášky 499/2006 Sb.

Na základě dokumentace a jejího veřejnoprávního projednání je pak úřadem povolováno umístění stavby (územní rozhodnutí).

odkaz na seznam referencí

Dokumentace pro stavební povolení

Dokumentace pro stavební povolení navazuje na předchozí stupeň projektové dokumentace pro územní řízení. V rámci dokumentace jsou vyhodnoceny průzkumy a studie, zohledněny podmínky územního rozhodnutí a komplexně navržena vlastní stavba včetně technického zařízení budovy.

Součástí dokumentace jsou samozřejmě i statický výpočet, řešení dopravní a technické infrastruktury a požárně bezpečnostní řešení.

Dokumentace je vypracovávána v rozsahu stanoveném stavebním zákonem, resp. přílohou č. 5 vyhlášky 499/2006 Sb. resp. přílohou č. 4 vyhlášky 499/2006 Sb.

Na základě dokumentace a jejího veřejnoprávního projednání pro stavební povolení je vydáváno povolení ke stavbě (stavební povolení).

odkaz na seznam referencí

Dokumentace pro provádění staveb

Dokumentace pro provádění staveb (dříve Realizační dokumentace staveb) je zpracována na základě dokumentace pro stavební povolení. Je přímo určená k realizaci stavby, objektu nebo zařízení.

Dokumentace je vypracovávána v rozsahu stanoveném stavebním zákonem, resp. přílohou č. 6 vyhlášky 499/2006 Sb.

odkaz na seznam referencí

Projektová dokumentace ocelových konstrukcí

Součástí naší nabídky je také projektování ocelových konstrukcí. Jedná se o významnou součást naší práce.

Vypracováváme všechny stupně projektové dokumentace včetně dílenské dokumentace vč. potřebných výpočtů.

Mezi obvyklé stavby ocelových konstrukcí, které projektujeme, patří:

  • ocelové objekty – haly, včetně obvodového pláště,
  • energomosty, lávky
  • dílčí konstrukce jiných staveb (střešní konstrukce, přístřešky, přístavby, schodišťové věže, apod.).
  • zpracováváme i tvarově atypické konstrukce dle zadání architektů

Součástí této sekce jsou i návrhy a projekty dřevěných konstrukcí krovů.

odkaz na seznam referencí

Autorský dozor

Jako zpracovatelé projektové dokumentace zajišťujeme autorský dozor, během něhož provádíme dohled nad probíhající stavbou.

V rámci dozoru se snažíme o kreativní účast na realizaci stavby nejen při kontrolních dnech.

Poskytujeme operativní řešení problémů včetně tvorby a řešení detailů konstrukce na základě požadavků stavebníka.